Göm meny

Anvisningar för exjobbare

Behörighet

 • Civilingenjörsutbildningarna
  För civilingenjörsutbildningarna är grundkravet för att påbörja examensarbete minst 240 hp inom programmet varav minst 30 hp ska vara på avancerad nivå inom huvudområdet.
  Dessutom krävs att samtliga kurser i årskurs 1 till 3 är avklarade, alternativt en kandidatexamen i relevant huvudområde.
 • Högskoleingenjörsutbildningarna
  För högskoleingenjörsutbildningarna är grundkravet för att påbörja examensarbete minst 135 hp inom programmet. I examensarbetet ska kunskaper från kurser på C-nivå inom ämnet användas.

Innan start

När du har ett förslag till examensarbete tar du kontakt med lämplig examinator på ISY eller någon av studierektorerna eller exjobbskoordinator. Examinator fastställer inriktning och huvuduppgifter. Kontrollera med examinator eller studierektor om ämnesområdet har speciella bestämmelser och anvisningar för examensarbeten utöver instruktionerna på dessa sidor.

Du kommer att tilldelas både en examinator och en handledare. Vid externa exjobb ska du - förutom examinator - ha både en ISY-handledare och en handledare på företaget.

Anmälan till examensarbete på ISY

Innan du registrerar ditt exjobb på ISY ska du anmäla dig till exjobb enligt följande instruktioner:

Du ska också fylla i

Genomförande

Som exjobbare bör du ha regelbunden kontakt med din examinator eller handledare, minst en gång i månaden men helst en gång i veckan. Kontrollera med denne om det finns ytterligare krav för det ämnesområde inom vilket du genomför ditt examensarbete.

Planeringsrapport (avancerad nivå)

De(n) studerande ska under de första fyra veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport som innehåller:

 • preliminär titel på examensarbetet
 • preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
 • preliminär beskrivning av angreppssätt
 • planerad litteraturbas
 • tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning
 • förväntade preliminära resultat som kan demonstreras vid halvtidskontroll
 • en riskanalys av olika aspekter av arbetet, t.ex. dataset för utvärdering, tillkortakommanden i metoden, orsaker till fördröjningar, extern mjukvara/hårdvara.
Rapporten skall lämnas till examinator för godkännande.

Halvtidskontroll

Ordna opponent

Det är din uppgift som exjobbare att ordna opponent. Antal opponenter följer vanligtvis regeln 1 opponent för 1 examensarbetare samt 2 opponenter för 2 examensarbetare. Antalet opponenter beslutas dock av examinator.

Det är viktigt att du informerar opponenten om följande:

 • Opponenten ska anmäla sig hos examinatorn senast två veckor före framläggningen för att få ett godkännande som opponent. Vi utgår från att opponenten är registrerad på ett exjobb, eller har varit det, och således är formellt behörig. Opponenten ska lämna ett Ladok-utdrag till examinatorn för kontroll av lämplighet samt att studenten har samtliga auskultationer införda i Ladok. Examinatorn registrerar opponenten i exjobbssystemet.
 • Det finns Anvisningar för opponenten på ISY:s exjobbssidor.
 • Opponenten ska lämna in skriftlig opposition till examinator minst en vecka innan framläggningen.
Tänk på att du som exjobbare även måste opponera på ett annat examensarbete för att få betyg på ditt eget exjobb. Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt (1,5 hp).

Framläggning

Framläggningen sker på en tid som du och examinatorn har kommit överens om. Den ska under normala omständigheter ske under terminstider, dvs. från och med veckan som börjar med omtentaperiod i augusti till och med veckan som avslutar omtentaperioden i juni.

För att få lägga fram sitt exjobb måste du ha auskulterat / varit närvarande vid ett antal tillfällen. Dessa regler är olika beroende på nivå och utbildning. Se motsvarande information för er utbildning.

En i stort sett färdig exjobbsrapport ska vara tillgänglig för opponent och handledare minst två veckor innan framläggningen.

Observera att enligt ISY:s regler kan framläggning ske tidigast två veckor efter examinators godkännande av rapporten. Denna tidsperiod behöver vara så lång för att dels garantera att opponenterna hinner läsa den färdiga rapporten, dels att de under denna period ska hinna redovisa sin opposition till examinator i god tid innan framläggning, och i förekommande fall ska kunna komplettera, och slutligen för att annonsering av framläggningen ska kunna ske så att de som är intresserade av att delta vid framläggningen kan planera in detta.

Vid seminariet presenteras först arbetet av exjobbaren, därefter vidtar opponentens granskning och slutligen får övriga åhörare komma med synpunkter. Den muntliga presentationen av exjobbet bör ta 20-30 minuter. Lika lång tid står till förfogande för opposition och diskussion. På denna korta tid hinner du inte presentera hela examensarbetet i detalj, det gäller att sovra i materialet.

Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister.

Notera att krav på aktiv auskultation kan förekomma.

Annonsering av framläggning

Framläggning kan inte ske innan du har annonserat framläggningen och fått ett rapportnummer. Annonseringen ska normalt ske senast en vecka innan framläggningen, så att andra studenter som vill auskultera / närvara informeras i god tid. Om framläggning ska ske under första veckan på omtentaperioden i augusti måste exjobbet annonseras i juni, för att exjobbaren ska vara garanterad att hinna få sitt rapportnummer.

Framläggningen annonseras på anslagstavlan utanför ISY:s expedition samt på ISY:s webbsida för exjobbspresentationer. Annonseringen sköts av ISY:s exjobbshandläggare. Skicka mejl till exjobb@isy.liu.se med följande information: ditt namn, personnummer, programtillhörighet, titel på exjobbet, vilket ämnesområde på ISY som exjobbet är skrivet inom samt lokal, datum och tid för framläggningen och framläggningsspråk. (Det går också bra att fylla i en blankett utanför ISY:s expedition och lämna i brevlådan utanför.)

Kontakta också din examinator eller handledare angående eventuell annonsering på dennes ämnesområde.

Rapportens utformning

Diskutera rapportens (och examensarbetets!) omfattning i god tid med handledare och examinator. Sträva i slutänden efter att vara kortfattad och framförallt tydlig.

Dokumentmallar kan laddas ner här:

Läs igenom följande dokument innan du börjar (och ha det till hands under arbetets gång):

Checklistor för examensarbetet/rapporten hittas här:

"Dubbelexjobb" - Examensarbete tillsammans med annan studerande

I de fall ni är två studerande som genomför examensarbetet tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet också redovisas. Denna redovisning kan lämpligen skrivas i avhandlingens introduktion eller som ett tillägg till texten i slutet av avhandlingen.

Arbetet per studerande ska förstås motsvara samma som det en ensam exjobbare skulle presterat och genom att ni förtydligar era individuella bidrag kan examinator examinera på ett korrekt sätt.

Rapportnummer (ISRN)

När du anmäler annonsering av framläggning erhålls även ett rapportnummer som sedan ska anges på exjobbsrapporten och på Electronic Press. Detta nummer kallas även ISRN-nummer och ska också anges i din avhandling (typiskt första insidan, se mallarna ovan). Du ska även använda detta nummer på Electronic Press när du laddar upp din avhandling. Rapportnumret skickas till din studentmejl och ser ut på följande sätt:

 • LiTH-ISY-EX-ET--yy/xxxx--SE (på grundläggande nivå)
 • LiTH-ISY-EX--yy/xxxx--SE (på avancerad nivå)
där yy är året då examensarbetet läggs fram och xxxx är ett löpnummer. Observera att det finns dubbelstreck på två ställen i numret och att LiTH skrivs med "gement i".

Det är viktigt att rapportnumret blir exakt rätt både i den tryckta rapporten och den elektroniska versionen!

Tryckning

Vissa avdelningar på ISY trycker sina exjobbsrapporter, andra har beslutat att inte göra det utan enbart använda Electronic Press. Fråga din examinator vad som gäller i ditt fall. Om du själv av någon anledning inte vill ha tryckta exemplar av ditt exjobb, så meddela din examinator detta vid framläggningen.

Rapporten trycks dubbelsidigt i format S5 (165 x 240 mm). S5-formatet är 81 % av A4. Utforma rapporten med tanke på detta, men lämna in tryckfilen i 100 % av A4 (pdf). Tryckeriet utför förminskningen. Upplösningen ska vara 600 dpi. Frågor om det trycktekniska och mer om exjobbets utformning finns på LiU-trycks webbsida.

Beställning av tryckning av examensrapporten görs av ISY. Skicka din PDF för påseende till exjobb@isy.liu.se. Filen skickas sedan till tryckeriet om den är OK. Därefter hör tryckeriet av sig till dig angående godkännande av ett provtryck, vanligtvis efter någon vecka.

Vanligen trycks alla exjobb i svartvitt. Du kan själv som student välja färgtryck och betala för de sidor som trycks i färg. När du skickar in din tryckfil meddelar du att du önskar färgtryck samt vilka sidor det gäller i filen. Se LiU-trycks webbsida för prisuppgifter och mera information.

Var noga med att kontrollera att rapportnumret och ämnesområdet är rätt angivet i tryckfilen!

De tryckta exemplaren hämtas hos ISY:s exjobbshandläggare. Examensarbetaren ansvarar själv för att dela ut exjobbsrapporten till ev. företagshandledare och opponent (ej examinator och LiTH-handledare). I det fall som tryckning sker får examensarbetaren normalt cirka sex kopior av sin rapport. Observera att de tryckta exemplaren av rapporten inte skickas till dig. Du måste själv hämta dem (eller be någon hämta dem åt dig).

Om du skriver examensarbetet för ett företag och handledaren där vill ha extra exemplar, får denne vända sig till tryckeriet (LiU-Tryck och beställa separata exemplar. Då måste rapportnummer och examensarbetarens namn uppges.

Exjobbaren ska enligt LiTHs anvisningar lämna in tryckfärdigt manus till examinatorn senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. (Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.)

Publicering på Electronic Press

När exjobbsrapporten är helt klar är det dags att lägga upp filen på Electronic Press på Internet. (Detta istället för att man som tidigare lämnat tryckta exemplar till universitetsbiblioteket). På Electronic Press blir rapporten tillgänglig för alla intresserade.

Se även FAQ hos Electronic Press för mer information. För att publiceringen av exjobbet på Electronic Press (EP) ska kunna genomföras måste du skriva på ett publiceringsgodkännande och skicka till exjobbshandläggaren på ISY.

Det går bra att ladda upp filen innan tryckningen av ditt exjobb är klar. Men det är viktigt att filen på Electronic Press (EP) är identisk med det tryckta exjobbet. Du kan även lämna in publiceringsgodkännandet innan tryckning och publicering är klar. Rapporten blir inte offentligt publicerad och tillgänglig för andra förrän publiceringsgodkännandet är inlämnat.

Om du av någon anledning fått dispens med att lägga upp exjobbet på Electronic Press, så behöver du ett intyg från examinatorn som bekräftar detta. Intyget lämnar du till exjobbshandläggaren. Detta är dock att anse som ovanligt.

Reflektionsdokument

Examensarbetet avslutas med att varje student skriver ett individuellt reflektionsdokument över det genomförda arbetet. Dokumentet ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Dokumentet skall sparas i PDF och skickas till examinatorn.

Namnge gärna filen med student-ID och exjobbsnummer, t.ex.

 • stuid123_reflektion_LiTH_EX_1234-1234.pdf

På reflektionsdokumentets framsida skall examenarbetarens namn och personnummer framgå, samt även exjobbsnummret (ISRN).

Läs mer om reflektionsdokumentet på LiTHs sidor.

Om du registrerar dig på examensarbetet EFTER 16 januari 2023 gäller följande:
En tid efter registreringen skickas ett automatiskt mejl med frågor om vem din examinator är och vilken eventuell examensinriktning du planerar för.

Du får sedan ytterligare ett mejl med länk till ett formulär där du skriver ditt reflektionsdokument. Reflektionsdokumentet skrivs när examensarbetet närmar sig sitt slut.

Inrapportering av betyg i Ladok

Betyg för examensarbete slutrapporteras i Ladok när alla moment i kursplanen är avklarade. Betygsdatum blir det datum då samtliga moment ovan är avklarade, alltså inklusive publicering av rapporten och inlämnande av publiceringsgodkännande samt att reflektionsdokumentet är inskickat till din examinator. Den tryckta rapporten behöver dock inte vara klar. Räkna med minst en veckas handläggningstid för att få ditt betyg inlagt i Ladok.

För att du ska få betyg på ditt examensarbete krävs det att du har:

 1. Auskulterat
 2. Opponerat på annat examensarbete
 3. Publicerat på Electronic Press och lämnat in publiceringsgodkännandet
 4. Skickat in Reflektionsdokumentet till din examinator
 5. Kursregistrerat dig på exjobbskoden samt terminsregistrerat dig på innevarande termin
 6. Att examinator är tillgänglig för påskrift av betygslistor

Observera att framläggningen inte läggs in i Ladok som ett eget moment, utan räknas in i den slutförda kursen TQxx33/TQxx11.

Kursen TEXJOB/TEXCIV markeras inte som slutförd i Ladok med * som andra kurser.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2023-05-31