Göm meny

Stöd för flödet genom ett examensarbete

Följande lista illustrerar viktiga moment för alla inblandande under examensarbetets gång. De är uppställda i någorlunda kronologisk ordning. Mer information om de olika moment länkas nedan eller återfinns på sidorna för de allmänna instruktionerna för student/handledare/examinator.

Innan examensarbetet påbörjas
Moment Kommentar Ansvar
Behöriget Information» Student
Godkänd projektplan Examinator ska godkänna en projektplan för, dvs en utförlig beskrivning av, exjobbet innan det påbörjas. Student
Plats och utrustning Se till så att examensarbetet kan komma igång i tid utan fördröjingar på grund av praktiska saker som tillgång till laboratorium och utrustning. Handledare
I början av examensarbetet
Moment Kommentar Ansvar
Registrera examensarbetet Information» Student & Examinator
Kursregistrering Information» Student
Åtkomst med LiU-kort Endast interna exjobb. Kontakta support, ange LiU-id och önskad tidsperiod. Handledare
Sätt datum för planeringsrapport Datum för leverans av planeringsrapport sätts till cirka 4 veckor efter start för examensarbeten (krav för avancerad nivå, starkt rekommenderat för grundläggande nivå). Information» Student & handledare
Planera genomförande Punkter: Veckorapporter, mötesfrekvens, nästa möte, halvtidspresentation. Student & handledare & examinator
Konfirmerar påbörjat examensarbete Vid externa uppdrag verifierar examinator att arbetet kommit igång och att den externa uppdragsgivaren förstått de krav ISY har på examensarbeten. Examinator
Under examensarbetet
Moment Kommentar Ansvar
Löpande arbete Enligt tidigare planering: Rapportering, möten, presentationer och dylikt. Student
Rapportskrivande anvisningar för utformning». För y-studenter antagna 2009 (eller senare) kan kravet om färdigheter i att kommunicera på främmande språk exempelvis uppfyllas genom att examensarbetet skrivs på engelska (eller annat främmande språk). Student
Planeringsrapport klar Skickas till handledare för kommentarer. Student
Planeringsrapport godkänd Godkänd enligt handledare och examinator. Handledare & Examinator
Halvtidsrapportering Godkänd av examinator, se: anvisningar för halvtidsrapport» Student & Examinator
Ordna opponent Anmäl namn och LiU-id för opponenten till handledaren. Mer information» Student
Informera opponent Rapporten till examinatorn ska innehålla 10-15 frågor på det tekniska innehållet. Mer information» Student
Auskultation Information» Student
Opponering Information» Student
Distribuera utkast Minst två veckor innan framläggning ska opponent och handledare ha en färdig rapport. Student
Rapport godkänd   Examinator
Utfört arbete Om examensarbetet varit externt inhämtar examinator ett skriftligt omdöme från företagshandledaren i god tid innan framläggning. Examinator
Redovisning
Moment Kommentar Ansvar
Bestäm tid för framläggning Tidigast två veckor efter rapportens godkännade. Mer information» Student
Annonsera framläggning Information» Student
Framläggning Information» Student
Tryckning Om examinator beslutat att man ska trycka arbetet så ska detta ske senast 10 dagar efter muntlig framläggning. Mer information» Student
Publicering Electronic Press Information» Student
Spara exjobbsresultat Skicka relevanta filer - i samråd med handledaren - enligt avdelningens rutiner där sådana finns. Student
Efter redovisning
Moment Kommentar Ansvar
Distribuera tryckt rapport Ge handledare och opponent tryckta exemplar (om man valt att trycka). Student
Reflektionsdokument Lämna in reflektionsdokument till examinator enligt instruktioner». Student
Kontroll Inrapportering sker först när alla moment är avklarade. Mer information» Student

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset i D-korridoren, mellan ingång 27 och 29.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2018-06-11