Göm meny

Anvisningar för exjobbaren   

Notera att checklistor som är aktiva från och med 2015-01-01 har publicerats. Se anvisningar nedan.

Behörighet

För civilingenjörsutbildningarna är grundkravet för att påbörja examensarbete minst 240 högskolepoäng inom programmet varav minst 30 hp ska vara på avancerad nivå inom huvudområdet. Dessutom krävs att samtliga kurser i årskurs 1 till 3 är avklarade, alternativt en kandidatexamen i relevant huvudområde.

För att påbörja examensarbete inom högskoleingenjörsutbildningarna är grundkravet 135 hp inom programmet och i exjobbet ska kunskaper från kurser på C-nivå inom ämnet användas.

Innan start

När du har ett förslag till examensarbete tar du kontakt med lämplig examinator på ISY eller någon av studierektorerna eller exjobbskoordinator. Examinatorn fastställer inriktning och huvuduppgifter. Kontrollera med examinator eller studierektor om ämnesområdet har speciella bestämmelser och anvisningar för examensarbeten.

Du kommer att tilldelas en examinator och en handledare. Vid externa exjobb ska du, förutom examinator, ha både en ISY-handledare och en handledare på företaget.

Anmälan till examensarbete på ISY

Innan du registrerar ditt exjobb ska blanketten Anmälan till examensarbete vara ifylld och kontrollerad av studievägledare. Den av studievägledare signerade blanketten skall uppvisas tillsammans med ett utdrag från Ladok när din examinator fyller i Exjobb på ISY (denna finns också för LibreOffice och Excel). Du skall därefter returnera den av examinator signerade Anmälan till examensarbete till studievägledaren.

Kursregistreringar

Se först till att du är terminsregistrerad, annars kan ingen exjobbsregistrering ske. Du ansvarar själv för att registrera dig i studentportalen. Notera att du skall registrera dig på två koder
 • Civilingenjörsprogram : TQXX33 och TEXCIV
 • Ingenjörsprogram : TQXX11 och TEXJOB

Om du inte kan registrera dig på kurskoden i studentportalen, så ansök om registrering genom att fylla i blanketten Komplettering av kursanmälan. Be examinatorn att skriva under den ifyllda blanketten och lämna den sedan till din studentvägledare.

Genomförande

Som exjobbare bör du ha regelbunden kontakt med din examinator eller handledare, minst en gång i månaden. Kontrollera med denne om det finns ytterligare exjobbsanvisningar för aktuellt ämnesområde på ISY.

Tänk på att examensarbetet ska vara klart inom tolv månader, annars har examinator rätt att avbryta. Om du tror att examensarbetet tar längre tid måste du ta kontakt med din examinator, som då avgör om en förlängning är möjlig.

Om ni är två som utför ett examensarbete tillsammans bör ni redovisa vars och ens bidrag i rapportens olika delar. Detta för att examinator ska kunna examinera de individuella bidragen.

Planeringsrapport (avancerad nivå)

Den studerande ska under de första fyra veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport innehållande:

 • preliminär titel på examensarbetet
 • en preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
 • en preliminär beskrivning av angreppssätt
 • planerad litteraturbas
 • en tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning
 • preliminära resultat som kan demonstreras vid halvtidskontroll
Rapporten skall lämnas till examinator för godkännande.

Halvtidskontroll (avancerad nivå)

Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium.

Halvtidskontrollen kan leda till tre utfall:

 1. Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
 2. Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten, arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
 3. Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.

Ordna opponent

Det är din uppgift som exjobbare att ordna opponent. Om du söker opponent kan du annonsera på LiU-anslagstavlan. Antal opponenter följer anligtvis regeln 1 opponent för 1 examensarbetare samt 2 opponenter för 2 examensarbetare. Antalet opponenter beslutas dock av examinator.

Det är viktigt att du informerar opponenten om följande:

 • Opponenten ska anmäla sig hos examinatorn senast två veckor före framläggningen för att få ett godkännande som opponent. Vi utgår från att opponenten är registrerad på ett exjobb, eller har varit det, och således är formellt behörig. Opponenten ska lämna ett Ladok-utdrag till examinatorn för kontroll av lämplighet samt att studenten har samtliga auskultationer införda i Ladok. Examinatorn registrerar opponenten i exjobbssystemet.
 • Det finns Anvisningar för opponenten på ISY:s exjobbssidor.
 • Opponenten ska lämna in skriftlig opposition till examinator minst en vecka innan framläggningen.
Tänk på att du som exjobbare även måste opponera på ett annat examensarbete för att få betyg på ditt eget exjobb. Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt (1,5 hp).

Framläggning

Framläggningen sker på en tid som du och examinatorn har kommit överens om,  under terminstiderna, dvs. från omtentaperioden i augusti till omtentaperioden i juni. Under 2014 tillåter vi framläggning fram t.o.m 13/6. För att få lägga fram sitt exjobb måste du ha auskulterat / varit närvarande vid tre (för D-nivå) framläggningar respektive två (för C-nivå) framläggningar av andra examensarbeten.

En i stort sett färdig exjobbsrapport ska vara tillgänglig för opponent och handledare minst två veckor innan framläggningen.

Observera att enligt ISY:s regler kan framläggning ske tidigast 2 veckor efter examinators godkännande av rapporten. Denna tidsperiod behöver vara så lång för att dels garantera att opponenterna hinner läsa den färdiga rapporten, dels att de under denna period ska hinna redovisa sin opposition till examinator i god tid innan framläggning, och i förekommande fall ska kunna komplettera, och slutligen för att annonsering av framläggningen ska kunna ske så att de som är intresserade av att delta vid framläggningen kan planera in detta.

Vid seminariet presenteras först arbetet av exjobbaren, därefter vidtar opponentens granskning och slutligen får övriga åhörare komma med synpunkter. Den muntliga presentationen av exjobbet bör ta 20-30 minuter. Lika lång tid står till förfogande för opposition och diskussion. På denna korta tid hinner du inte presentera hela examensarbetet i detalj, det gäller att sovra i materialet.

Notera att krav på aktiv auskultation kan förekomma.

Annonsering av framläggning

Framläggning kan inte ske innan du har annonserat framläggningen och fått ett rapportnummer. Annonseringen skall normalt ske senast en vecka innan framläggningen, så att andra studenter som vill auskultera / närvara informeras i god tid. Om framläggning ska ske under första veckan på omtentaperioden i augusti MåSTE exjobbet annonseras i juni, för att exjobbaren ska vara garanterad att hinna få sitt rapportnummer.

Framläggningen annonseras på anslagstavlan utanför ISY:s expedition samt på ISY:s webbsida för exjobbspresentationer. Annonseringen sköts av ISY:s exjobbshandläggare. Skicka mejl till exjobb@isy.liu.se med följande information: ditt namn, personnummer, programtillhörighet, titel på exjobbet, vilket ämnesområde på ISY som exjobbet är skrivet inom samt lokal, datum och tid för framläggningen och framläggningsspråk. (Det går också bra att fylla i en blankett utanför ISY:s expedition och lämna i brevlådan utanför.)

Kontakta också din examinator eller handledare angående eventuell annonsering på dennes ämnesområde.

Rapportens utformning

Diskutera rapportens (och examensarbetets!) omfattning i god tid med handledare och examinator. Sträva i slutänden efter att vara kortfattad och framförallt tydlig.

Dokumentmallar kan laddas ner här:

Läs igenom följande dokument innan du börjar (och ha det till hands under arbetets gång):

Checklistor för examensarbetet/rapporten hittas här:

När exjobbsrapporten ska tryckas måste följande delar finnas med:

 1. Omslag
 2. Titelsida
 3. Biblioteksblad
 4. Manus

Rapportnummer

När du anmäler annonsering av framläggning erhålls även ett rapportnummer som sedan ska anges på exjobbsrapporten och på Electronic Press. Rapportnummret skickas till din studentmejl och ser ut på följande sätt:

LiTH-ISY-EX--yy/xxxx--SE (för civilingenjörer)
LiTH-ISY-EX-ET--yy/xxxx--SE (för högskoleingenjörer)

yy = år då examensarbetet läggs fram
xxxx = löpnummer

Observera att det finns dubbelstreck på två ställen i numret och att LiTH skrivs med "gement i".

Detta nummer kallas även ISRN-nummer och ska anges på omslaget, titelsida, biblioteksblad samt på Electronic Press.

Det är viktigt att rapportnumret blir exakt rätt både i den tryckta rapporten och den elektroniska versionen.

Tryckning

Det är din examinator som beslutar om ditt exjobb ska tryckas. Om du själv av någon anledning inte vill ha tryckta exemplar av ditt exjobb, så meddela din examinator detta vid framläggningen. OBS: Om exjobbet varken ska tryckas eller publiceras på Electronic press, så måste du mejla exemplar för arkivering till exjobb@isy.liu.se.

Vid tryckning av exjobb gäller följande:
Rapporten trycks dubbelsidigt i format S5 (165 x 240 mm). S5-formatet är 81 % av A4. Utforma rapporten med tanke på detta, men lämna in tryckfilen i 100 % av  A4 (pdf). Tryckeriet utför förminskningen. Upplösningen ska vara 600 dpi. Frågor om det trycktekniska besvaras av tryckeriet, telefon 013-28 10 55. Mer information om exjobbets utformning finns på LiU-trycks webbsida.

Beställning av tryckning av examensrapporten görs av ISY. Skicka din pdf-fil för påseende till exjobb@isy.liu.se. Filen skickas sedan till tryckeriet om den är ok. Därefter hör tryckeriet av sig till dig angående godkännande av ett provtryck, vanligtvis efter någon vecka.

Vanligen trycks alla exjobb i svartvitt. Du kan själv som student välja färgtryck och betala för de sidor som trycks i färg. När du skickar in din tryckfil meddelar du att du önskar färgtryck samt vilka sidor det gäller i filen. Se LiU-trycks webbsida för prisuppgifter och mera information.

Var noga med att kontrollera att rapportnumret och ämnesområdet är rätt angivet i tryckfilen! 

De tryckta exemplaren hämtas hos ISY:s exjobbshandläggare. Examensarbetaren ansvarar själv för att dela ut exjobbsrapporten till ev. företagshandledare och opponent (ej examinator och LiTH-handledare). Normalt brukar examensarbetaren få cirka sex kopior av sin rapport. Observera att vi inte skickar hem de tryckta exemplaren av exjobbsrapporten till dig. Du måste själv hämta dem eller be någon hämta dem åt dig.

Om du skriver examensarbetet för ett företag och handledaren där vill ha extra exemplar, får denne vända sig till tryckeriet och beställa exemplar. Då måste rapportnummer och examensarbetarens namn uppges. Telefonnummer till LiU-Tryck 013-28 10 55, e-post liutryck@liu.se.

Exjobbaren ska enligt Studiehandboken avsnitt b3.1.13 lämna in tryckfärdigt manus till examinatorn senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. (Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.


Publicering på Electronic Press

När exjobbsrapporten är helt klar är det dags att lägga upp filen på Electronic Press på Internet. (Detta istället för att man som tidigare lämnat tryckta exemplar till universitetsbiblioteket). På Electronic Press blir rapporten tillgänglig för alla intresserade.

Instruktioner för publicering på Electronic Press
Tips och råd för elektronisk publicering av exjobb

För att publiceringen av exjobbet på Electronic Press ska kunna genomföras måste du skriva på ett publiceringsgodkännande och lämna till exjobbshandläggaren på ISY eller lämna blanketten i brevlådan utanför ISY:s expedition. Blanketten kan även faxas till 013-139282, scannas och mejlas till exjobb@isy.liu.se eller skickas till

ISY:s studerandeexpedition
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Det går bra att ladda upp filen innan tryckningen av ditt exjobb är klar. Men det är viktigt att filen på Electronic Press är identisk med det tryckta exjobbet. Du kan även lämna in publiceringsgodkännandet innan tryckning och publicering är klar. Rapporten blir inte offentligt publicerad och tillgänglig för andra förrän publiceringsgodkännandet är inlämnat.

Om du av någon anledning fått dispens med att lägga upp exjobbet på Electronic Press, så behöver du ett intyg från examinatorn som bekräftar detta. Intyget lämnar du till exjobbshandläggaren.

Reflektionsdokument

Examensarbete med någon av kurskoderna TQxx33 och TQxx11 avslutas med att varje exjobbare skriver ett individuellt reflektionsdokument över det genomförda arbetet. Ett reflektionsdokument över genomfört arbete ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Dokumentet skall sparas som ett pdf-dokument och skickas till examinatorn. På reflektionsdokumentets framsida skall examenarbetarens namn och personnummer framgå. Läs mer om reflektionsdokumentet i Studiehandboken.

Inrapportering av betyg i Ladok

Betyg för examensarbete slutrapporteras i Ladok när alla moment i kursplanen är avklarade. Betygsdatum blir det datum då samtliga moment ovan är avklarade, alltså inklusive publicering av rapporten och inlämnande av publiceringsgodkännande samt att reflektionsdokumentet är inskickat till din examinator. Den tryckta rapporten behöver dock inte vara klar. Räkna med minst en veckas handläggningstid för att få ditt betyg inlagt i Ladok.

För att du ska få betyg på ditt examensarbete krävs det att du har:

Observera att framläggningen inte läggs in i Ladok som ett eget moment, utan räknas in i den slutförda kursen TQxx33/TQxx11.

Kursen TEXJOB/TEXCIV markeras inte som slutförd i Ladok med * som andra kurser.

Kontakt

Kontaktuppgifter för ISY:s exjobbshandläggare finns här!

Öppen institution, ISY

Kom och träffa lärare och doktorander inför kurs och profilvalet senare i vår.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java,
dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid Måndag - fredag 12:30-13:15
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Studiehandboken

Mer information om grundutbildningen kan fås i studiehandboken.

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2015-03-06