Kursinformation: Reglerteknisk projektkurs, CDIO, TSRT71 vt-2006

Kursinformationen kan läsas i sin helhet på kurswebbsidan

Mål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:
 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp projekt- och tidplan
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Då tillämpbart ska arbetsgången innefatta såväl modellering av process som design, implementering och testning av system

Resultatet av projektarbetet ska:

 • Hålla hög teknisk kvalite och baseras på moderna kunskaper och metoder i reglerteknik och kommunikationssystem
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt och i form av poster och hemsida
 • Då tillämpbart ska lättanvänt användargränssnitt tas fram tillsammans med användarmanual

Förkunskaper

TSRT12 Reglerteknik (eller TTIT63), TSRT27 Digital Styrning, TSRT35 (38) Reglerteori, TSRT62 Modellbygge och simulering .

Kursinnehåll

Projekten kommer att vara nära kopplade till antingen pågående forskning inom ämnesområdena reglerteknik och kommunikationssystem eller till företag verksamma inom dessa områden.Exempel på projekt som kopplar till forskningsverksamhet inom ämnesområdet reglerteknik är projekt relaterat till en industrirobot. Mera specifikt skulle ett projekt kunna vara att integrera sensorsignaler från externa sensorer att användas för robotstyrning.Andra projekt som har kopplingar till ovan nämnda projekt är relaterade till en mobil robot. Här kan man tänka sig banföljning och sensorfusion som tänkbara ämnen för projekt. Sensorfusion är ett av forsknigsområdena inom ämnesområdet kommunikationssystem.Det finns en omfattande verksamhet med examensarbeten inom ämnesområdena reglerteknik och kommunikationssystem som utförs på företag. Vi bedömmer att det är möjligt att utföra ett antal projekt i nära samarbete med vissa av dessa företag.Karaktären på projekten kan komma att förändras från år till år.