Institutionen för systemteknik
Göm meny

Forskarutbildning

Information och regelverk gällande forskarutbildning vid Tekniska fakulteten finns samlat på TFK:s sida för forskarutbildning (Tekniska Högskolan, Linköpings universitet).

Forskarstudier är den högsta formen av studier i det svenska utbildningsväsendet , och kan resultera i två typer av examen: licentiat (120 hp) och en doktorsexamen (240 hp).

Syftet med forskarstudier är att utbilda licentiater och doktorer med förmågan att;
 • kunna identifiera och formulera problem och frågeställningar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt att hantera och kritiskt granska dessa i relation både till befintlig kunskap och framtida behov
 • självständigt bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (inom eller utom akademin)
 • göra forskningsetiska bedömningar
 • ha insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och hur den används
 • skapa och sprida forskningsresultat och kunskap som är till nytta för samhälle och näringsliv

Doktorandhandboken - om att studera på forskarnivå (Universitets- och Högskolerådet)

Studieplaner för forskarutbildning

I studiehandboken för utbildning på forskarnivå finns information om;

 • utbildningens mål och syfte
 • regler om behörighet och antagning
 • studiefinansiering
 • riktlinjer för handledning och examination
 • obligatoriska prov i utbildningen
 • tillgodoräknande av kurser
 • individuella studieplaner

Studiehandbok och studieplaner för forskarutbildning (Tekniska Högskolan, Linköpings universitet)

Forskarutbildning vid Institutionen för Systemteknik

På ISY bedrivs forskning inom fyra huvudområden;

 • Bildbehandling
 • Elektronik
 • Telekommunikation
 • Reglerteknik
Vid ISY är dessa organiserade i ämnesområden på avdelningar där forskning och forskarutbildning bedrivs;Informationsansvarig: Håkan Johansson
Senast uppdaterad: 2016-08-18