TSKS06 Linjära system för kommunikation

Inlämningsuppgift 2, våren 2015


Skilj noga mella komplexa storheter och tidsstorheter.

Har man många parallellkopplade nätelement i sin krets kan man med fördel genomgående arbeta med admittanser i stället för med impedanser. Anpassningsvillkoret (uppgift c)) kan omformas till ett samband mellan admittanser i stället för ett samband mellan impedanser.

Var noga vid beräkning av argumentet för ett komplext tal. arctan-funktionen är endast definierad i intervallet ]π/2, π/2[, men din fasvinkel kan mycket väl ligga utanför detta intervall.

Observera att det är den tidsberoende strömmen/spänningen som söks i deluppgift a.
Observera också att toppvärdet alltid är positivt samt att fasvinkeln är en vinkel i radianer.
Glöm inte enhet i svaret!

Studera t.ex. sidorna 134-138 i kursboken om effektberäkning noga.

Enheter!

I c)-uppgiften behöver inga villkor för maxeffekt härledas utan standardfallen för anpassning kan användas.

Observera att det är effekten (P) i enporten A-B som skall maximeras. (Inte effekten i den variabla resistansen.)