TSTE04 Elektriska kretsar

Lösningsmetodik, våren 2015


NÅGOT OM INLÄMNINGSUPPGIFTERNA I KRETS & MÄTTEKNIK

Förutom kursexamination fyller inlämningsuppgifterna flera andra syften. I första hand är naturligtvis syftet att Du skall lära Dig vissa grundläggande metoder för beräkningar på elektriska kretsar samt få en djup förståelse för dessa kretsars funktion. Ett annat syfte med uppgifterna är att ge Dig träning i praktisk problemlösningsmetodik.

Exemplen i dessa inlämningsuppgifter har kanske inte någon direkt industri-relevans, men som arbetsuppgifter betraktade ligger dessa uppgifter nära den verklighet Du så småningom möter som verksam civilingenjör. Uppgifterna är således relativt omfattande. Du känner inte till svaret i förväg, och det krävs dessutom att svaret verkligen är korrekt. Du får vidare själv leta reda på gjorda fel. (Det enda som avviker från civilingenjörens vardag är att någon redan löst Ditt problem och kan tala om för Dig om Ditt svar är rätt eller fel.)

Följande metodik kan tjäna som vägledning i Ditt arbete med att lösa uppgifterna.

METODIK

1* Bestäm Dig för vilken metod Du skall använda. (Slinganalys, nodanalys, jw-metoden etc.)

2* Rita om kopplingsschemat med eventuella förenklingar genomförda.
(Eliminera ensamma källor i enlighet med vald metod, eliminera över-flödiga nätelement, rita komplexschema, rita ekvivalent schema etc.)

RITA SNYGG FIGUR! SKRIV TYDLIGT I FIGUREN!

3* KONTROLLERA! Är figuren korrekt? Har t.ex. ensamma källor eliminerats korrekt?

4* Inför aktuella variabler. (T.ex. Nod-potentialer.)

OBS! Inför ej fler variabler än nödvändigt.

5* Ställ upp ekvationer. Gärna med användande av formell metodik vid sling- eller nodanalys.

SKRIV SNYGGT OCH TYDLIGT! SLARVA INTE!

6* KONROLLERA! Är ekvationerna korrekta?

7* Hyfsa eventuellt ekvationerna och sätt in givna siffervärden.

8* KONTROLLERA! Har rätt siffervärden satts in?

(En första kontroll vid sling-nodanalys: Är matrisen symmetrisk?)

9* Lös ekvationssystemet t.ex. med användning av MatLab och beräkna sökt storhet.

10* Formulera Ditt svar.

11* KONTROLLERA! Har svaret korrekt form? Korrekt enhet?

12* Lämna in Din lösning för rättning.

13* Om Din lösning ej är godkänd: Börja om från 1*. Observera speciellt "KONTROLLSTATIONERNA" 3*, 6*, 8* och 11*!

Ett tröstens ord till Dig som fått Rest: Repetition är all kunskaps moder!

Inlämnade lösningar skall innehålla följande:

- Uppgiftsbladet.

- Omritad figur med införda beteckningar och variabler.

- Ekvationssystem där siffervärden ej satts in.

- Ekvationssystem med insatta siffervärden. (Gärna på matrisform.)

- Lösning till ekvationssystemet.

- Sökt storhet med minst tre värdesiffror OBS! Fasvinklar anges alltid i radianer.

- Noggrant markerat svar. OBS! Ange enhet!

 

Lämna inte in kladdpapper eller långa beräkningsmellanled.

Om du lämnar in en uppgift som du tidigare fått Rest på: . Bifoga tidigare lösning/lösningar. Markera noga vad som är äldre resp. ny lösning.

 

RITA SNYGGA FIGURER! SKRIV TYDLIGT! SLARVA INTE!

 

OBS! Skilj noga mellan tidsuttryck och motsvarande komplexa storhet.

 

Eftersom MatLab används i flera andra kurser bör Du passa på tillfället att bekanta Dig med MatLab, även om Du kan lösa ekvationssystemen med Din räknedosa.

 

ERFARENHETEN SÄGER:
Det tar i allmänhet längre tid att hitta ett fel i efterhand än att undvika felet genom noggrannhet i arbetet!!!!

En snabbt och hafsigt hopkommen lösning innehåller i regel flera olika fel, varvid den totala tidsåtgången blir många gånger större än om Du är noggrann och genomför en korrekt lösning från början!