Göm meny

Projekt TSEA29

Arbetet

Projektarbetet sker i en grupp om 6 studenter. Varje grupp väljer en av ett antal föreslagna uppgifter. Det är ocksa möjligt att hitta på en egen uppgift.

Projektarbetet innebär konstruktion av både hardvara och mjukvara, från kravspecifikation till färdig produkt. Komponenter, datorer och instrument hålles tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler. Projektarbetet ska bedrivas enligt LIPS-modellen. Modellen anger regler för bland annat projektplaner och teknisk dokumentation.

Projektet specificeras och planeras under ht1 och det praktiska projektarbetet utförs under ht2.

Under projektets gång ska gruppen producera ett antal dokument. LIPS-boken innehåller instruktioner och mallar för dessa dokument. Mallarna finns också tillgängliga i elektronisk form på på nätet: LIPS-mallar

Projektförslag och projektdirektiv

 1. Kravspecifikation
  Här definieras vad som ska konstrueras i ert projekt. Varje grupp skriver en egen kravspecifikation med projektdirektivet som utgangspunkt. Kravspecifikationen ska godkännas av beställaren. Efter godkännandet får kravspecifikationen inte ändras utan beställarens medgivande.
 2. Systemskiss
  Systemskissen ska innehålla en översiktlig beskrivning av hur ni tänker konstruera er produkt. Skissen används för att avgöra vilka moduler som konstruktionen innehaller och hur konstruktionen av dessa kan delas in i arbetsblock. Skissen ska bland annat innehålla ett blockschema (använd LIPS generella dokumentmall för detta dokument)
 3. Projekt- och tidplan
  Projektplanen beskriver hur projektet ska utföras och villkoren för ert samarbete. Här planerar ni tidsåtgången för de olika arbetsblocken och vem som ska jobba med vad och när. Mall för projektplan
 4. Designspecifikation
  Detta är en förfining av systemskissen som mer i detalj visar hur er produkt ska konstrueras. Här finns kretsscheman och flödesscheman tillsammans med en beskrivning av konstruktionen. Då designspecifikationen är godkänd av handledaren får ni tillgang till en labplats i MUXEN.
 5. Teknisk dokumentation och användarhandledning
  Den tekniska dokumentation ska beskriva hur produkten är konstruerad och användarhandledningen ska beskriva hur produkten används. Detta ska vara två olika dokument. Mer information finns under Leveranser.
 6. Efterstudie
  I detta dokument sammanställer projektgruppen sina erfarenheter av arbetssätt, samarbete och användandet av projektmodellen. Mall för efterstudie.

Projektmoment

Tidrapportering

Allt arbete i projektet efter Beslutspunkt 2 ska tidsredovisas. Arbetad tid redovisas veckovis pa flik två i tidplaneringsarket.
Tidplanen ska modifieras de veckor då arbetad tid inte stämmer med planerad tid. Tidrapporten tillsammans med den uppdaterade tidplanen skickas, i Excel-format, till den person som är beställare för ert projekt.
I brevet vill vi att ni kort svarar på följande fragor:
- Vilka framsteg har gjorts sedan förra tidrapporten?
- Finns det några problem?
- Vad ska göras under den kommande veckan?
I rubriken på ert brev ska ni använda formuleringen "TSEA29 : Grupp X, tidrapport t.o.m. vecka Y".

Datum då tidrapporter ska skickas in finns under Leveranser.

Statusrapport

Vid begäran från beställaren ska gruppen skicka in en statusrapport.

Redovisning

Kursen avslutas med ett antal seminarier med obligatorisk närvaro där projektgrupperna redovisar sina konstruktioner. Vid seminarierna kommer lärare fran Tema CMTS att närvara. En utvärdering av gruppens framförande kommer sedan att ske.
I samband med seminarierna ska grupperna göra en demonstration av projektresultatet (alternativt delta i en tävling).

Återlämning

Efter demonstrationen viras konstruktionen ned. Samtliga komponenter, verktyg och nycklar återlämnas till handledaren. Återlämningen ska göras så snart som möjligt efter demonstrationstillfället.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-08-26