Scavenging

För en motor med variabla ventiltider är det möjligt att låta insugs- och avgasventilerna vara öppna samtidigt. Då insugstrycket är högre än avgastrycket kan detta överlapp utnyttjas för att skapa en genomströmning av luft genom cylindern, detta kallas scavenging.

Tillåtet scavengingområde

I figuren visas det område som tillåter scavenging för den givna kompressorns effektivitet med blå linje. De andra linjerna visar hur scavengingområdet påverkas om kompressorns verkningsgrad förbättras.

Modell

Modell av luftmassflödet vid scavenging

Resultat

Ökat luftmassflöde

När scavenging är aktiverat och trycket är högre på insugssidan (gult fält) ger ventilöverlappet upphov till ett ökat luftmassflöde genom cylindern.

Ökat moment vid transienter

Figuren visar stegsvar från steg i pedalposition. Under accelerationen ger det ökade luftmassflödet upphov till mer moment tidigt i uppvarvningsfasen. }

Låter det intressant? Du hittar den tekniska dokumentationen från projektet på dokumentsidan!