Göm meny

Kursinformation TSEA29

Målsättning

Kursen ska ge erfarenheter av praktisk elektronikkonstruktion både på det tekniska och på det administrativa planet. Tekniskt ges en förståelse för och kunskaper om metoder för strukturerad konstruktion av stora, komplexa digitala system. Projekten bedrivs så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför det kommande yrkeslivet. LIPS-modellen med dess olika dokument för tidsplanering, avrapporteringar, specifikationer etc. används. Föreläsningarna och självstudierna ska även ge insikt i bl. a. utvecklingsmiljöer, kvalitetstänkande, byggsätt, tillförlitlighet, planering och uppföljning av projekt samt skriftlig och muntlig redovisning. Ett vidare mål är att utveckla kreativiteten samt att ge färdigheter i problemformulering, problemlösning och kunskapsinhämtning.

Kursmoment

  • Föreläsningar 12 tim
  • Laboration 2 tim
  • Projektarbete 200 tim

Föreläsningarna är få, men ger en god hjälp till att klara av kursen under en rimlig tid.
Laborationen är en övning i att använda en logikanalysator. Ingen förberedelse krävs.

Organisation

Kursen är en projektkurs med föreläsningar. Föreläsningarna ges under ht1. I projektet agerar examinatorerna beställare av projektet. Kravspecifikationer och planer ska godkännas av beställaren i ht1. Det praktiska projektarbetet startar i ht2. Varje grupp tilldelas en handledare. Som ytterligare stöd finns en referensgrupp med tekniska experter. Gruppen ska utse en person som är projektledare.

Godkännande

För att bli godkänd i kursen krävs:

  • Väl utfört projektarbete. Detta innefattar till exempel uppföljning och ändring av planering samt inlämning av tid- och statusrapportering. Alla i gruppen ska ha deltagit i arbetet med överenskommet antal timmar. Rapporter och dokument ska ha lämnats in i tid enligt leveransplanen.
  • Ett väl genomfört föredrag
  • Demonstration av en fungerande apparat
  • Godkänd dokumentation: kravspecifikation, systemskiss, projektplan, designspecifikation, teknisk dokumentation och användarhandledning.
  • Återlämning av utkvitterad materiel (återlämnas till handledaren).
  • Inlämnad efterstudie


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-08-30